Kvalita služeb

Prvořadým zájmem společnosti YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o. je poskytování služeb na nejvyšší možné úrovni.

Samozřejmostí je i ochrana obchodního tajemství, ochrana zájmů klienta a dodržování absolutní diskrétnosti.

Expertízy zpracované naším znaleckým ústavem jsou akceptovány státními institucemi, bankovními ústavy, soudy a policií ČR pro svou objektivitu a nezávislost.

Poskytované služby

 • ocenění podniku nebo jeho části
 • ocenění finančního majetku, akcií a podílů v obchodních společnostech
 • oceňování cenných papírů a jejich derivátů
 • ocenění nemovitostí
 • oceňování strojů, přístrojů a technologických celků
 • ocenění movitého majetku
 • ocenění nehmotného majetku (know-how, goodwill) a majetkových práv
 • ocenění pohledávek
 • oceňování nepeněžitých vkladů
 • oceňování bankovních zástav
 • oceňování podle zákona o oceňování majetku
 • zpracování dokumentů pro přeměny obchodních společností
 • přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami
 • expertní ekonomické posudky
 • zjišťování pojistné hodnoty
 • hodnocení rizik

Příklad využití našich služeb

 • při prodeji a koupě podniku
 • jako podporu a nezbytnou součást některých kroků při přeměnách dle Obchodního zákoníku.
 • při řešení vyrovnání podílů společníků
 • v oblasti fúzí, akvizic a rozdělování společností
 • při navýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem
 • pro daňové účely
 • jako podporu při likvidacích společností a konkurzech
 • pro zjištění hodnoty pohledávek
 • pro ocenění majetku za účelem pojištění a náhrady škod
 • jako podporu pro obchodní jednání při prodeji nebo koupě majetku
 • při jednání o financování s peněžními ústavy
 • jako podporu při soudních řízeních
 • jako podklad pro účetní evidenci