Identifikace

YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o.

Sídlo: Krakovská 583/9, Praha 1
IČ: 256 14 274
DIČ: CZ 25614274

Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 54924

Předmět podnikání:

 • oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik
 • poradenská činnost v oblasti stavebnictví
 • poradenská činnosti v oblasti tržního oceňování nemovitostí a podniků

Znalecká a podnikatelská oprávnění

YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o. byl jmenován Ministerstvem spravedlnosti ČR v roce 1993, č.j. 391/93-OOD podle ustanovení § 21 odst. 3, zák. č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, a ust. § 6 odst.1 vyhlášky č. 37/1967 Sb. do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oborech: ekonomika a stavebnictví pro vlastnosti stavebních hmot a výrobků, stavby obytné, průmyslové, zemědělské a inženýrské a tržní oceňování nemovitostí a podniků.

V roce 2000 upravilo Ministerstvo spravedlnosti ČR znění rozsahu znaleckého oprávnění v oboru ekonomika.

YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o. je oprávněn vykonávat znaleckou činnost v oboru ekonomika pro:

 • tržní oceňování nemovitostí, podniků a jejich částí, pohledávek, nehmotného majetku, movitého majetku, finančního majetku,
 • oceňování průmyslových práv a jiného duševního vlastnictví,
 • oceňování akcií (včetně obchodování),
 • posuzování vlivu nebezpečných a toxických látek na hodnotu majetku,
 • transformace společností (přeměna, sloučení, splynutí, rozdělení společností),
 • posouzení hodnoty nepeněžitých vkladů, změny výše základního jmění společnosti, zánik společností, posouzení podnikatelských záměrů.

Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik vykonává společnost YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o. na základě koncesní listiny ŽIO/T/2195/01/Nov/Z2 nahrazující živnostenský list ŽIO/7630/97/Nov ze dne 16.9.1997

Profesní pojištění

Společnost YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o. má uzavřenu "Smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu" u České podnikatelské pojišťovny, a.s..

Pojištění sjednané touto smlouvou se vztahuje na povinnost pojištěného vyplývající z právního řádu nahradit škodu tomu, kdo je oprávněn, aby mu uznaná škoda byla nahrazena. Vznikla škoda musí byt v příčinné souvislosti s předmětem podnikání pojištěného ve smyslu § 2 obchodního zákoníku.

Touto smlouvou je sjednáno pojištění pro tyto předměty činnosti:

 • tržní oceňování movitého a nemovitého majetku vyjma činností vyloučených ze zákl. č. 455/1991 Sb.,
 • poradenská činnost v oblasti stavebnictví,
 • poradenská činnost v oblasti tržního oceňování nemovitostí a podniků